ES PROJEKTAI

XUAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą „UAB „Šilalės Mediena“ plėtra diegiant modernias gamybos technologijas”, kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Projekto vertė - daugiau nei 1,775 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 0,621 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas.

Planuojami rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.

 

   XUAB „Šilalės mediena“ sėkmingai įgyvendino projektą „Modernios medienos apdirbimo įrangos įsigijimas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Projekto vertė - daugiau nei 3,6 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 1,8 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  Įdiegti naują ir modernią medienos apdirbimo įrangą, didinant gamybos našumą.

Pasiekti rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga, įdarbintas 31 naujas darbuotojas. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.

 

 

XUAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0009 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Šilalės mediena“, kurio tikslas – sumažinti įmonės technologiniuose procesuose sunaudojamos elektros energijos dalį ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo ir klimato kaitos mažinimo. Įgyvendinus projektą, bus įdiegta 900 kW galios saulės jėgainė.

UAB „Šilalės mediena“ yra viena didžiausių medienos apdirbimo įmonių Vakarų Lietuvoje. Įmonė gamina įvairių matmenų statybinę medieną, tarines lentas, medienos granules ir kt. Didelė dalis produkcijos yra eksportuojama. Medienos džiovinimo ir apdirbimo procesams sunaudojama daug elektros energijos. Sėkmingai įgyvendinus projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Šilalės mediena“ ir pastačius saulės jėgainę, didelę dalį reikalingos elektros energijos tikimasi gauti iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, jo įgyvendinimui skirta 498.000 EUR parama.

 

XUAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą Nr.03.3.1-LVPA-K-850-01-0091„UAB “Šilalės mediena” medienos apdirbimo procesų modernizavimas”, kurį įgyvendinant bus įdiegta medienos gaminių kontrolės sistema, skaitmenizuoto valdymo medienos gaminių optimizuoto ilgio pjaustymo sistema bei įsigyti specializuoti krautuvai su elektriniais varikliais.

Įgyvendinus projektą, padidės sertifikuotos aukštos kokybės produkcijos pardavimai, bus gaminamas optimalus komercinių matmenų aukštos kokybės gaminių iš kiekvieno kalibruoto tašo ar lentos kiekis, sumažės eksploataciniai kaštai. Tai leis padidinti pardavimų pajamas, padidinti darbo našumą, sumažinti aplinkos taršą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr.03.3.1-LVPA-K-850„Regio potencialas LT“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 768.210 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimui skirta 268.873 EUR parama.

 

X

UAB „Šilalės mediena“ baigė įgyvendinti projektą Nr.03.3.1-LVPA-K-854-01- 0046 „ Skaitmeninių technologijų diegimas UAB “Šilalės mediena”, kurio tikslas –efektyvinti veiklą (didinti produktyvumą), mažinti sąnaudas ir didinti konkurencingumą. Įgyvendinant projektą, buvo modernizuoti medienos apdirbimo ir medienos granulių gamybos technologiniai procesai.

Įdiegusi visas pagal projektą numatytas investicijas, įmonė padidins darbo našumą, statybinės medienos ir medienos granulių gamybos apimtis, pagerins išeigą iš rąsto produkcijai gauti. Tokiu būdu bus ekonomiškiau naudojami medienos žaliavos ištekliai. Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr.03.3.1-LVPA-K-854„Pramonės skaitmeniniams LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Šilalės mediena“.

Projekto vykdytojas: UAB „Šilalės mediena“
Projekto vertė: 1 880 000 Eur
Skirta parama: 658 000 Eur
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2019-02-21
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021-11-15.

XUAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą Nr.03.3.2-LVPA-K-837-03-0039„Technologinių ekoinovacijų diegimas „UAB “Šilalės mediena”. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr.03.3.2-LVPA-K-837 „Eco inovacijos LT+“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 1.813.846 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, projekto įgyvendinimui skirta 598.569 EUR parama.

Bus įsigyjamos medienos džiovyklos su papildomos įrangos komplektais, 5 MW vandens šildymo katilas, medienos dygiavimo klijavmo linija, 6t keliamosios galios krautuvas su elektrovarikliu.

Įgyvendinus projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB “Šilalės mediena”, planuojama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, užtikrinti racionalų gamybos išteklių,– medienos žaliavų, panaudojimą, bus pradėti gaminti nauji, draugiški aplinkai gaminiai.